Подслушано в Эрзине - #61014

Экии Эрзинчилер! Кожуунувус дугайында бижиксеп тур мен. Эскерип турарымга шору сайзыралче чуткулдуг болуп кел чыдар. Ол школаны сайзыратканын магаданчыг Вячеслав Сергеевич эр-хей, шагдан бээр эскерерге кызымакай кижи-дир, сайзыралче чуткулдуг! Шомбун Шораан деп оолду коорге база даргасыг патриотчу оол чорду, чугаалажырга топтуг, арагага удур лекция номчуп турда дыннаарга дыка шын чуулдер чугаалаар. Аржаана Баткар дыка ур уе ишти удуртукчу ажылдар кылып келди, бо чылын лагерьге оглум-биле четкен шуут бир оске апарган-дыр. Эр-хей Аржаана! Эчис Борисович шимченгир оол-дыр, Нарынга стадион кылып калды. Адыгжы Кара-оолович депутады-биле быжыг харысаалганы тудуп алган чоруур Нарыны дээш дыка кызып ажылдаарлар. Моренде Эрендей Эрес деп чаа школа директору каш чыл ишти директорларнын кылдырып чадап каан отоплениезин бичии кады суурун демнештиргеш солуй тыртыптылар. Бай-Дагда Дупчур Слава Аныяктарын эвилелдээш суурун сайзырадыр дээш кызып, Я люблю Бай-Даг деп Тывада чок дээг стеланы кылган, Сылдыста Ликтип Буян конгус онуун эвес оол-дыр, ынчалза-даа дыка кызып ажылдап, чыжыргана плантациязын дун-хун дивес кылып турар. Артыш Михайлович аныяк, чиик угааныг удуртукчу, эмчиге турда-ла эскерген мен.Шын команда чыып алган-дыр силер, оон мурун чугле кожайлар даргалаар, амгы даргалар шупту бодуун улустун ажы-толу, бодуун улус-биле чугаалажып билири аттыг! чеже ол кырганнарны дыннаарыл, чуу-даа кылып чадап каан улусту.Михайлович ам-даа бурунгаар аныяктар силерни деткиир, кымдан-даа кортпанар артынарда хой санныг чон бар!

Анон дарга.
Комментарии

Нажмите Ctrl+D чтобы добавить страницу в закладки

Разместите ссылку на эту страницу:

URL:

bbCode:

HTML:


Оставьте свой комментарий