Тыва подслушано в Красноярске))

Тыва подслушано в Красноярске))

Тыва подслушано в Красноярске)) - развлекательный портал города Красноярск. Cамые свежие истории, секреты, откровения, сплетни и приколы города, новости, интерактивы, встречи и многое другое. Ежедневный поток анонимных откровений от реальных людей. Добро пожаловать!

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170765

админ,анонимно
сфу тываларынын кинозун октап беринерем
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170764

Экии где можно купить волейбольные кроссовки асикс админ анон
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170763

Эртен азиятка боор шын бе??аноним админ
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170762

Концерт 24.03.17 😊👍
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170761

Админ можно анонимно! Аяныг вечерний платьеден ачыладып корунерем кыстар 46-48р дээн ышкаш за шоколадку, на один вечер
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170760

комсомолда кочевникте ажылдап турар тыва уруглар, тыва чараш хептен кедип алгаш ажылдап турган болза ле, азартыг даа ышкаш ындыг боор болза. книга жалоб и предложений деп чувезинге бижип каар дээш араай четикпейн бардым ийн. если вы читаете как вам идея?
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170759

Крайга школага ажы толун ооредирге кандыг дыр. Нацист ирги бе. Оон Бсмп ге медсестра же ооренири берге ирги бе. Тываларга отношениези кандыг башкыларнын. Бо чайын ынаар чоруур деп тур мен ог булем биле. Улуг оглум студентилээр. Бичии оглум подготовить.группа кирер 6 харлыг. Бис ам ажыл дилээр бис. Сумелеп корунерем.
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170758

Мындаа манаа чарлап турган садик ажылдай берген ирги бе?уругларын ынаар апарып турар улус бар бе?
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170757

Экии богун Тыва чоруур улус бар бе?Можете справку взять за 100руб.Админ анон
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170756

Экии Тыва чонум! Мында Крайда приоралыг эрлер бар бе,азы билирдаа эрлер бар яан. Клапан ыргайтыр шапас поршеннерни кайда садып турар ирги,база чиик ортектиг запчастилерни кайыын садып ап болурул приорага. Точный адрезин айтып берип корунерем эрлер? Четтирдим улуу биле.
Чажыт ундурувутем.
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170755

Экии админ ундуруп беринээрем срочно. Чиик ортектиг эжик замогун солуп бээр номерлерден айтып беринээрем. Анон админ
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170754

Экии, бо эмнелгеде, кардиология талазында ажылдап турар улус бар бе? Дыка херек болуп тур ийин.🙏 Бижип корунерем, чангыс чер чурттуглар черле бар боор деп идегедим. 🙏🙏🙏 Дилеглиг мен, шанналдыг.
Экии, бо эмнелгеде, кардиология талазында ажылдап турар улус бар бе? Д
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170753

Хундус кижи уйгузу кээр аан(( анаа орарга чыдыр соп турар)) бичии кым-кынывыд дээш Аноним
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170752

Экии шупту!Бо Хун азияткаже Тывалар баар бе? Посмотрим сколько нас Лайк поставьте кто пойдёт??анон
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170751

Экии! Козер, хуванак салып бээр мен. Харылзажыр телефону 89235469830. Админ.аноним
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170749

Бөхун, 2017 чылдын март 22-де 22 шак 22-де, төөгүге артып каар Тыва Чоннуң Оолдарының бирги ужуражылгазының түңүнде мындыг шиитпирлер хүлээттинген:

1) Чоннуң Оолдары арагага удур дайынны чарлаан!;
Ол (арагалаашкынны узуткаар) кол сорулганы чедип алырда:
1.1 Кожууннар-биле сырый ажылдааш, кол ажылды аныяк салгалдарче кылыр (12-18 харлыглар-биле ажылдаар);
1.2 Арага удур улай-улай улуг концерттерни эттирер;
1.3 Арагага удур Улуг Хүрешти эттирер;
1.4 Бо чылдың янзы-буру спортчу мөөрейлерни арагага удур деп уткалыг эттирер;
1.5 Арага садып турар «адрестерниң» реестирин дургускаш, чонга ыяттырып оларны көргузер, ол адрестерниң хаарының дугайын шыңгыы хемчээлдерин алыр;
1.6 Алдарлыг артистерни, спортчуларны, хоочуннарны чон аразынче үнүп тургаш арагага удур агитация ажылды кылырын дилээр;
1.7 Куда-дойну бо чылын шуут арага чок эттирерин чон аразынга тарадыыр;
1.8 Кызыл хоорайны долгандыр чараш, ханы уткалыг черлерни покталдырбазын болгаш ол черлерге арага ишпезин деп ажылды кылыр;
1.9 Арага ишпес чорукту «модаже» киирер;
1.10 Арагага удур социальный роликтерни хөй-хөю-биле кылып үндүрер;

2) Дөгээ Дагның кырынче Чоннуң Оолдарының чадазын тудуп ундурер;

3) Чоннун Оглу деп бедик атты хулээп алган оолдар чонга чок дээн чижек болуп, чонга дуза кадып чурттап ажылдаар ужурлуг.
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170659

Анон. экии теннистээр дир че кымнар ойнаксап трар? комментден аттырып калынар чугле шын ойнаар улус!
Комментарии

Тыва подслушано в Красноярске)) - #170658

Экии шупту! Мен 2014 ч ЕГЭ дужаан мн аан, Ам ЕГЭем срогу эрте берген боор бе? Бо чылын дужаап болур мн бе? Азы кандыг ирги? Айтып беринээрем. Кандыг Приложение бар боор ЕГЭ баллдарын коор? Админ.анон СПС
Комментарии
Страницы:   следующая →